Obchodné podmienky

Označenie subjektov a vymedzenie základných pojmov

Obchodné podmienky platia pre nákup v internetovom obchode www.cougar.sk. Účelom je vymedziť práva a povinnosti predávajúceho (prevádzkovateľa e-shopu) na jednej strane a kupujúceho (zákazníka, spotrebiteľa) na strane druhej. Kúpna zmluva sa uzatvára medzi zmluvnými stranami "Kupujúci" a "Predávajúci".

Kupujúci

 • fyzická alebo právnická osoba, ktorá uskutoční objednávku prostredníctvom internetového obchodu www.cougar.sk, prostredníctvom mailovej správy na emailovú adresu Predávajúceho alebo prostredníctvom sms správy na mobilné telefónne číslo Predávajúceho, alebo telefonicky. Fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nakupuje výrobky alebo používa služby pre osobnú potrebu alebo pre príslušníkov svojej domácnosti a ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.

Predávajúci

 • osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy koná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Je to podnikateľ, ktorý spotrebiteľovi ponúka alebo predáva výrobky alebo poskytuje služby a taktiež podnikateľ, ktorý priamo alebo prostredníctvom iných podnikateľov dodáva kupujúcemu výrobok,
 • prevádzkovateľ internetového obchodu Cougar.sk, ktorého obchodné údaje sú:

  Cougar.sk, s.r.o.
  Moyzesova 36
  04001 Košice

  IČO: 47 912 057
  DIČ: 2024139854

  Nie sme platcami DPH.

  Spoločnosť zapísaná do Obchodného registra Okresného súdu Košice I, oddiel Sro, vložka číslo 36305/V zo dňa 24.9.2014.

Spotrebiteľská zmluva – je kúpna zmluva, ak zmluvnými stranami sú na jednej strane dodávateľ a na druhej strane spotrebiteľ, ktorý nemohol individuálne ovplyvniť obsah dodávateľom vopred pripraveného návrhu na uzatvorenie zmluvy

Kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľom - je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy koná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti

Uzatvorenie kúpnej zmluvy – objednávka kupujúceho predstavuje návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy. Samotná kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu predávajúceho s návrhom kúpnej zmluvy kupujúcemu t.j. záväzným potvrdením objednávky zo strany predávajúceho. Od tohto momentu medzi kupujúcim a predávajúcim vznikajú vzájomné práva a povinnosti, ktoré sú vymedzené kúpnou zmluvou a týmito obchodnými podmienkami, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy.

Obchodné podmienky – zmluvné ustanovenia dohodnuté medzi predávajúcim a kupujúcim v tomto dokumente. Kupujúci v momente odoslania svojej objednávky potvrdzuje, že súhlasí s týmito obchodnými podmienkami platnými v čase odoslania svojej objednávky a je nimi viazaný od momentu uzatvorenia kúpnej zmluvy. Kupujúci odoslaním svojej objednávky potvrdzuje, že pred uskutočnením svojej objednávky sa s týmito obchodnými podmienkami oboznámil a s obchodnými podmienkami bez výhrad súhlasí.

Úvodné ustanovenia

Všetky zmluvné vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sú uzatvorené v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. V prípade, ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa právne vzťahy neupravené obchodnými podmienkami Cougar.sk zákonom č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník, v platnom znení, zákonom č. 250/2007 Z. z. Zákon o ochrane spotrebiteľa, v platnom znení a zákonom č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v platnom znení. V prípade, ak je zmluvnou stranou podnikateľ, riadia sa právne vzťahy neupravené obchodnými podmienkami Cougar.sk zákonom č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník, v platnom znení.

Objednávka, uzatvorenie zmluvy

Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých, registračným, či objednávkovým formulárom požadovaných údajov a náležitostí. Všetky prijaté elektronické objednávky sú považované za návrh zmluvy a sú považované za záväzné. K akceptovaniu návrhu na zmluvu zo strany prevádzkovateľa dôjde potvrdením elektronickej objednávky. Prevádzkovateľ je v závislosti na charaktere obchodu (množstvo, cena, náklady na prepravu, chybný email, chybné neexistujúce telefónne číslo, vzdialenosť apod.), predovšetkým pri cene vyššej ako 150,-EUR, vždy oprávnený žiadať kupujúceho o autorizáciu objednávky vhodným spôsobom, napr. telefonicky alebo písomne. V prípade odmietnutia autorizácie kupujúcim, považuje sa objednávka za neplatnú. Ak je medzi prevádzkovateľom a kupujúcim uzatvorená dlhodobá rámcová písomná kúpna zmluva, elektronická objednávka uzatvorenú zmluvu bližšie špecifikuje a konkretizuje a je jej neoddeliteľnou súčasťou. Kupujúci súhlasom s obchodnými podmienkami e-shopu súhlasí zároveň aj s preplatením náhrady škody, ktorá vznikne predávajúcemu v prípade ak si kupujúci neprevezme záväzne objednanú zásielku. Ak si kupujúci neprevezme objednanú zásielku a táto sa vráti predávajúcemu späť, kupujúci je povinný uhradiť na účet predávajúceho náhradu spôsobenej škody vo výške 4,- EUR. Kupujúci súhlasí s týmto ustanovením bez výhrad.

Minimálna výška objednávky v e-shope pri zachovaní poštovného kuriérom zdarma je 7 EUR.

Odstúpenie od zmluvy

V súlade s ustanovením §12 odst. 1 c. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v platnom znení, má spotrebiteľ právo odstúpiť od zmluvy do 14 pracovných dní od prevzatia tovaru bez uvedenia dôvodu.

Odstúpením od zmluvy sú si zmluvné strany povinné vrátiť navzájom poskytnuté plnenia. V prípade, ak spotrebiteľ už prevzal objednaný tovar, je odporúčané, aby ho vrátil v originálnom nepoškodenom balení. V prípade, ak spotrebiteľ vráti objednaný tovar poškodený, čiastočne spotrebovaný resp. v stave, ktorý neodpovedá stavu, v ktorom bol predávajúcim odoslaný, berie na vedomie, že predávajúci je oprávnený požadovať zaplatenie náhrady vzniknutej škody na tomto produkte.

Spotrebiteľ je zároveň povinný v odstúpení od zmluvy uviesť kontaktné údaje a číslo účtu, na ktorý má byť uhradená suma za objednaný tovar poukázaná zo strany predávajúceho. Predávajúci sa zaväzuje uhradiť zaplatenú sumu resp. sumu zníženú o vzniknutú škodu bezodkladne po vrátení objednaného tovaru.

Odstúpenie od zmluvy sa realizuje vyplnením a zaslaním formulára uvedeného tu: https://www.cougar.sk/informacie/reklamacie 

Odstúpenie od zmluvy bez udania dôvodu nie je možné v prípade, ak bol tovar čiastočne spotrebovaný. Takisto nie je možné odstúpiť od zmluvy u tovaru, ktorého charakter to vylučuje predovšetkým z hygienických dôvodov (napr. lesk na pery, krémy, make-up, bieliace pero na zuby a pod.).

Záruka a reklamácie

Predávajúci poskytuje záruku na tovar v dĺžke 24 mesiacov. Záruka začína plynúť od prevzatia tovaru kupujúcim. Kupujúci berie na vedomie, že je povinný prezrieť si dôkladne tovar bezprostredne pri jeho prevzatí. V prípade, že tovar pri prevzatí kupujúcim neodpovedá kúpnej zmluve, je kupujúci povinný bezodkladne o tom upovedomiť predávajúceho. V prípade ak:

 • ide o chybu odstrániteľnú, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená bez zbytočného odkladu, resp. má kupujúci právo na výmenu tovaru. Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci je oprávnený namiesto odstránenia chyby vymeniť vždy chybný tovar za bezchybný, pokiaľ to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti,
 • ide o chybu neodstrániteľnú, ktorá bráni tomu, aby mohol byť tovar riadne užívaný, má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo právo od zmluvy odstúpiť,
 • ide o chybu neodstrániteľnú, ktorá ale nebráni tomu, aby mohol byť tovar riadne užívaný, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny,
 • ide o chybu odstrániteľnú, ale kupujúci nemôže pre opätovne sa vyskytnutú chybu po oprave alebo pre väčší počet chýb tovar riadne užívať, má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo právo od zmluvy odstúpiť.

Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci nezodpovedá za chyby tovaru, ktoré boli spôsobené v príčinnej súvislosti s jednaním alebo opomenutím kupujúceho. Záruka sa nevzťahuje na škody spôsobené neodbornou manipuláciou, neprimeraným zaobchádzaním alebo na škody spôsobené nadmerným mechanickým opotrebením. Záruka sa takisto nevzťahuje na škody vzniknuté v dôsledku živelnej katastrofy, násilného poškodenia, poveternostných podmienok alebo používaním v extrémne neobvyklých podmienkach. Záruka sa nevzťahuje na intenzitu bieliaceho efektu bieliacich prípravkov na zuby, keďže tento efekt je individuálny a v pomerne veľkej miere záleží aj od genetiky a iných faktorov spojených s užívateľom týchto prípravkov, ako napríklad životospráva spotrebiteľa, starostlivosť o zuby a mnoho iných faktorov, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť. Predávajúci nezodpovedá za škody spôsobené doručovateľskou službou ani za oneskorené dodanie tovaru zapríčinené poštou alebo expresnou doručovateľskou službou.

Na žiadosť kupujúceho je predávajúci povinný poskytnúť záruku písomnou formou, to znamená vydaním záručného listu. Inak slúži ako záručný list faktúra, čiže doklad vyjadrujúci plnenie kúpnej zmluvy. Kupujúci je povinný pri uplatnení reklamácie v rámci zákonnej záruky, preukázať uzatvorenie kúpnej zmluvy s predávajúcim dokladom o kúpe a prípadne vydaným záručným listom, resp. faktúrou. Predávajúci sa zaväzuje oprávnenú a podľa týchto obchodných podmienok uplatnenú reklamáciu vybaviť bezodkladne, najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa predávajúci s kupujúcim nedohodnú inak. Predávajúci vydá kupujúcemu protokol o reklamácii, v ktorom uvedie dátum a spôsob vybavenia reklamácie, vrátane potvrdenia o prípadnom prevedení opravy a dobe jej trvania, poprípade písomné odôvodnenie zamietnutia reklamácie.

Reklamáciu si môžete uplatniť vytlačením, vyplnením a zaslaním formulára uvedeného na tejto stránke: https://www.cougar.sk/informacie/reklamacie

Alternatívne riešenie sporov

 1. Kupujúci má právo obrátiť sa na Predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým Predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že Predávajúci porušil jeho práva. Ak Predávajúci na žiadosť Kupujúceho odpovie zamietavo alebo na ňu do 30 dní odo dňa jej odoslania neodpovie vôbec, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu (ďalej len „ARS“).
 2. Formou ARS môžu byť riešené iba spory vyplývajúce zo zmluvy medzi Predávajúcim a Kupujúcim a spory s touto zmluvou súvisiace, s výnimkou sporov podľa ust. § 1 ods. 4 zákona č. 391/2015 Z.z. a sporov, ktorých hodnota neprevyšuje 20 EUR. Návrh na začatie ARS sa podáva k subjektu ARS podľa ust. § 3 citovaného zákona, a to za pomoci k tomu určenej platformy alebo formulára, ktorého vzor tvorí prílohu č. 1 citovaného zákona. Subjekt ARS môže od Kupujúceho požadovať úhradu poplatku za začatie ARS, maximálne však do výšky 5 EUR s DPH. Ak sú na ARS príslušné viaceré subjekty, právo voľby, ktorému z nich podá návrh, má Kupujúci.
 3. Okrem ARS má Kupujúci právo obrátiť sa na vecne a miestne príslušný všeobecný alebo rozhodcovský súd. Platforma ARS je dostupná na internetových stránkach webgate.ec.europa.eu
 4. Zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov Kupujúci nájde na stránke economy.gov.sk

Dodacie podmienky, termíny

Miestom plnenia zmluvy sa rozumie sídlo (bydlisko), alebo miesto podnikania kupujúceho uvedené v registračnom, resp. objednávkovom formulári obchodu. Tovar bude dodaný prevádzkovateľom s využitím služieb tretích subjektov (Slovenská pošta, Kuriérska služba). Tovar sa odosiela len v rámci Slovenska. Dodanie tovaru je uskutočnené jeho odovzdaním kupujúcemu, prípadne pošte alebo kuriérovi na prepravu ku kupujúcemu. Vlastnícke právo na tovar prechádza na kupujúceho pod podmienkou zaplatenia kúpnej sumy v plnej výške. Prevádzkovateľ expeduje tovar kupujúcemu čo možno v najkratšej dobe po prijatí elektronickej objednávky, zvyčajne do 1 pracovného dňa ak nie je uvedené inak pri každom konkrétnom výrobku. Doba pre dodanie tovaru môže byť vo výnimočných prípadoch dlhšia, o čom bude kupujúci včas informovaný prevádzkovateľom. Ku každej zásielke je priložený daňový doklad, ktorý slúži ako doklad o kúpe a pre uplatnenie záruky, preto je kupujúci povinný starostlivo doklad uschovať pre prípad reklamácie.

Ak je pri objednanom tovare uvedená dostupnosť ako „Skladom“, dodacia lehota začína plynúť dňom prijatia objednávky. Ak je pri objednanom tovare uvedená dostupnosť ako určitý počet dní, dodacia lehota začína plynúť po uplynutí uvádzanej dostupnosti, to znamená naskladnením dovtedy vypredaného tovaru na sklad predávajúceho. Kupujúci je povinný si uvedenú dostupnosť tovaru pred objednaním prečítať a brať ju na vedomie.

Kúpna cena, poštovné a balné

Všetky ceny uvedené na webstránke Cougar.sk sú konečné a bez ďalších príplatkov. Konečná cena pre kupujúceho bude uvedená v potvrdení objednávky, resp. v poslednom kroku objednávkového formuláru. Cena sa vo formulári znižuje pri využití vernostného programu, ktorý môžu využívať registrovaní zákazníci. Platnosť všetkých akciových ponúk je do momentu ich zrušenia prevádzkovateľom e-shopu, alebo do vypredania zásob.

V cene je pripočítavané poštovné a balné, ak nie je uvedené inak. Toto sa účtuje nasledovne:

 • Slovenská pošta – 2,50 EUR pri nákupe do 100 EUR alebo 0, - EUR pri nákupe nad 100 EUR
 • Kuriér GLS – 1,90 EUR pri nákupe do 15 EUR alebo 0, - EUR pri nákupe nad 15 EUR

Pri dobierke prebehne platba v hotovosti formou dobierky (platba poštovému doručovateľovi Slovenskej pošty alebo kuriérovi GLS).

Pri doporučených zásielkach prebehne platba vopred prevodom na účet alebo pomocou PayPal.

Tovar sa expeduje len na územie Slovenska (do ČR expeduje e-shop www.Cougar.cz), po vzájomnej dohode medzi predávajúcim a kupujúcim je možné po úprave poštovného a balného tovar expedovať aj mimo územie SR, avšak len vrámci EÚ.

Kupujúci môže predávajúceho kontaktovať na telefónnom čísle:
0910 966 423 – vedenie spoločnosti Cougar.sk, s.r.o., expedícia tovaru (v čase 09:00-18:00) – hovorné je účtované podľa platného cenníka Slovak Telekom, a.s. alebo podľa cenníka operátora kupujúceho.

Platobné podmienky

Internetový obchod Cougar.sk ponúka tieto možnosti platby za objednaný tovar:

 1. Dobierka - platba v hotovosti na pošte zároveň s prevzatím tovaru alebo pri doručení poštovým doručovateľom v hotovosti poštovému doručovateľovi, alebo platba v hotovosti kuriérovi GLS,
 2. Platba prevodným príkazom - platba zaslaním sumy peňazí pomocou internet-bankingu na bankový účet predajcu,
 3. PayPal - platba medzinárodným platobným systémom.
 4. Platba kartou cez systém PayPal

Ochrana osobných údajov

Podrobné informácie ohľadom ochrany osobných údajov nájdete tu

Kupujúci pri svojej registrácii na internetových stránkach Cougar.sk alebo pri odoslaní objednávky môže predávajúcemu dobrovoľne poskytnúť nasledujúce osobné údaje:

- meno a priezvisko

- emailový kontakt

- telefonický kontakt

- adresa bydliska alebo dodacia adresa kupujúceho.

Kupujúci pre takéto prípady výslovne súhlasí so:

- spracovaním získaných osobných údajov,

- použitím získaných osobných údajov v rozsahu nevyhnutnom pre dosiahnutie účelu stanoveného v tomto článku.

Súhlas kupujúceho podľa predošlého odseku nadobúda platnosť okamihom dobrovoľného poskytnutia osobných údajov. Kupujúci je oboznámený s tým, že bez poskytnutia osobných údajov nemôže byť splnený záväzok predávajúceho vyplývajúci z kúpnej zmluvy, nakoľko bez dostatočnej identifikácie kupujúceho by takáto zmluva nemohla vzniknúť.

Dobrovoľným poskytnutím osobných údajov kupujúci prehlasuje, že poskytnuté údaje sú správne, pravdivé a aktuálne, v opačnom prípade zodpovedá za prípadnú škodu, ktorú uvedením nesprávnych, nepravdivých alebo neaktuálnych údajov môže predávajúcemu spôsobiť. Kupujúci je povinný nahlásiť predávajúcemu akúkoľvek zmenu svojich osobných údajov.

Účelom spracovania osobných údajov kupujúceho je umožnenie vzájomnej komunikácie medzi kupujúcim a predávajúcim, umožnenie poskytnutia kupujúcim vyžiadaného tovaru alebo služby, umožnenie vystavenia daňového dokladu a doručenia vyžiadaného tovaru a zasielanie informačných správ, ak k tomu kupujúci vyjadril osobitný súhlas.

Osobné údaje kupujúceho nebudú zverejnené.

Oprávnenou osobou sa rozumie osoba, ktorá prichádza do styku s osobnými údajmi kupujúceho v rámci svojho pracovnoprávneho vzťahu alebo na základe poverenia predávajúceho. Oznámenie totožnosti oprávnenej osoby, ktorá získava osobné údaje v mene predávajúceho, môže kupujúci požiadať na základe písomnej žiadosti adresovanej predávajúcemu.

Osobné údaje kupujúceho môžu byť poskytnuté 3. osobám, ktoré zabezpečujú skladovanie alebo prepravu zakúpeného tovaru, osobám ktoré zabezpečujú zákaznícky servis a zastupujú predávajúceho pri povinnostiach vyplývajúcich z tejto zmluvy. Týmito osobami sú prevádzkovatelia logistických služieb, služieb kontaktného centra zákazníckej podpory a prepravných služieb.

Práva kupujúceho v súvislosti s ochranou osobných údajov upravuje § 28 zákona č 122/2013 Z. z., v znení neskorších predpisov (ďalej len “ZOOÚ“). Kupujúci má najmä právo na základe písomnej žiadosti adresovanej predávajúcemu požadovať:

a) potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o ňom spracúvané,

b) vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu podľa § 15 ods. 1 písm. a) až e) druhý až šiesty bod ZOOÚ; pri vydaní rozhodnutia podľa § 28 ods. 5 ZOOÚ je kupujúci oprávnený oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií,

c) vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jeho osobné údaje na spracúvanie,

d) vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

e) opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

f) likvidáciu jeho osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,

g) likvidáciu jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,

h) blokovanie jeho osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak predávajúci spracúva osobné údaje na základe súhlasu kupujúceho.

Práva kupujúceho môžu byť obmedzené iba ak takéto obmedzenie vyplýva z osobitného zákona alebo jeho uplatnením by bola porušená ochrana kupujúceho, alebo by boli porušené práva a slobody iných dotknutých osôb.

Kupujúci má na základe písomnej žiadosti právo u predávajúceho namietať voči:

a) spracúvaniu jeho osobných údajov na iný účel ako je účel stanovený v týchto podmienkach,

b) spracúvaniu jeho osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jeho súhlasu, a žiadať ich likvidáciu,

c) využívaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) ZOOÚ na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo

d) poskytovaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) ZOOÚ na účely priameho marketingu,

e) spracúvaniu osobných údajov v prípadoch podľa § 10 ods. 3 písm. a), e), f) alebo g) ZOOÚ vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jeho práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené.

Kupujúci na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, ďalej má právo u predávajúceho kedykoľvek namietať a nepodrobiť sa rozhodnutiu predávajúceho, ktoré by malo preňho právne účinky alebo významný dosah, ak sa také rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania jeho osobných údajov. Kupujúci má právo žiadať predávajúceho o preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od automatizovanej formy spracúvania, pričom predávajúci je povinný žiadosti kupujúceho vyhovieť, a to tak, že rozhodujúcu úlohu pri preskúmaní rozhodnutia bude mať oprávnená osoba.

Kupujúci pri podozrení, že jeho osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať Úradu na ochranu osobných údajov návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov. Ak kupujúci nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jeho práva môže uplatniť zákonný zástupca. Ak kupujúci nežije, jeho práva, ktoré mal podľa ZOOÚ, môže uplatniť blízka osoba.

Zľavy a zľavové kupóny

V prípade, že zľava alebo zľavový kupón bude uplatnený v rozpore s pravidlami danej zľavy či zľavového kupónu má predávajúci právo také uplatnenie zľavy alebo zľavového kupónu odmietnuť. V takom prípade je klient informovaný a bude mu ponúknutá možnosť vybaviť objednávku bez tejto zľavy, či uplatneného kupónu.

Pravidlá a podmienky pre uplatnenie konkrétnej zľavy sú vždy priložené buď priamo k zľave (formou písanej informácie) alebo je u zľavy uvedený odkaz na webové stránky, kde sú pravidlá zľavy podrobne opísané.

Záverečné ustanovenia

Spokojnosť Kupujúceho s nákupom zisťuje Prevádzkovateľ prostredníctvom e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého je e-shop Prevádzkovateľa zapojený. Tie zasiela Prevádzkovateľ  zakaždým, keď Kupujúci v e-shope nakúpi, ak v zmysle § 62 odseku 3 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách neodmietne zasielanie obchodných oznámení alebo neodvolá už udelený súhlas. Pre zasielanie dotazníkov, vyhodnocovanie spätnej väzby a analýzy trhového postavenia využíva Prevádzkovateľ spracovateľa, ktorým je prevádzkovateľ portálu Heureka.sk; tomu pre tieto účely môže Prevádzkovateľ  odovzdávať informácie o zakúpenom tovare a e-mailovú adresu.

Tieto obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 24.9.2014.


Moduly, platobné brány, preklady a služby pre PrestaShop

PrestaShop Addons, Payment gateways and Services

Moduly, platobné brány a preklady pre PrestaShop

Tvorba e-shopov a webových stránok

Internetové stránky a e-shopy

Depeche Mode Shop